RyuKyu Kobudo RyuKonKai
Okinawa Ancient Weapons
Jeff Perkins, 5th Dan
Carol Womack, 5th Dan
Michigan Directors
RyuKyu Kobudo
RyuKonKai
Iha Sensei's Bio
RyuKonKai Honbu Dojo
Instructors
Okinawa 2004
Yamashiro Tamiko Sensei
Okinawa 2004
Nakasone Sensei
Okinawa 2004
Iha Sensei
presented with
Okinawa Budo Kai
appreciation plaque
by Cliff Laskosky
Okinawa 2004
Iha Sensei
receives photos of
Okinawa Budo Kai
Kids Bo Kata
Kata of RyuKonKai
FyuKyu Bo
Choun No Kon
ShuShi No Kon
Chiken No Kon
Sakugawa No Kon
Shirotaru No Kon
Chiken No Eku
Nicho Sai
Ishikawagwa No Sai
FuKyu Nunchaku
Nunchaku Jutsu
Nicho Nunchaku
RyuKonkai Tuifa
Toma No Tuifa
RyuKonKai Kei Bo
Ishikawagwa No Gama
Katancha No Tekko
Sansetsu Kon Jutsu
RyuKonKai in Iraq
Marine GySgt
Tom Shinn
Okinawa 2007
Okinawa 2007
Iha Mitsutada Sensei