RyuKyu Kobudo RyuKonKai
Okinawa Ancient Weapons
Jeff Perkins, 4th Dan
Carol Womack, 4th
Dan
Michigan Directors
RyuKyu Kobudo
RyuKonKai
Sensei A.J.Advincula, Renshi, 6th Dan
USA Director, RyuKyu Kobudo RyuKonKai
Oceanside, California
Iha Sensei's Bio
RyuKonKai Honbu Dojo Instructors
Okinawa 2004
Yamashiro Tamiko Sensei
Okinawa 2004
Nakasone Sensei
Okinawa 2004
Iha Sensei
receives photos of
Okinawa Budo Kai
Kids Bo Kata
Okinawa 2004
Iha Sensei
presented with
Okinawa Budo Kai
appreciation plaque
by Cliff Laskosky
International Dojos
Click to Enlarge
Kancho Iha Kotaro, Hanshi 9th Dan
Taba, Gushikawa, Okinawa
Kata of RyuKonKai
FyuKyu Bo
Choun No Kun
ShuShi No Kun
Chiken No Kun
Sakugawa No Kun
Shirotaru No Kun
Chiken No Eku
Nicho Sai
Ishikagwa Sai
FuKyu Nunchaku
Nicho Nunchaku
RyuKonkai Tuifa
Toma No Tuifa
Ke Bo
Ishikagwa Kama
Katancha No Tekko
Sansetsu Kun Jutsu